top of page

הטמעת חשיבות המיחזור כדרך חיים

עידוד חשיבה עצמאית ומשוחררת

שימוש יצירתי בחומרים שונים

חשיפה לטכניקות עבודה מגוונות

עידוד לאחריות אישית בעבודה

טיפוח הסביבה ותרומה לקהילה

bottom of page